Cách cài đặt Tomcat trên Ubuntu 18.04

Tomcat, thường được gọi là Apache Tomcat, là một trong những ứng dụng phổ biến nhất được thiết kế để thực thi Java servlet và render  máy chủ web bằng Java page coding. Đây là một ứng dụng mã nguồn mở được phát hành bởi Apache Software Foundation và được nhiều nhà phát triển ưa chuộng! Đó là lý do tại sao trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Tomcat trên Ubuntu 18.04 và thiết lập nó để sử dụng trên VPS của bạn.

Tomcat tạo các file JSP (các trang web do server tạo tương tự như các file PHP và ASP) thành mã Java, tiếp tục chuyển đổi thành các file .class bởi server và được thực thibởi máy ảo Java. Cho đến nay, Tomcat chắc hẳn là một trong những servlet containers có sẵn và dễ sử dụng hơn cả.

Lợi ích của Apache Tomcat 

  • Tomcat giúp bạn chạy các ứng dụng trong Ubuntu nhanh chóng và dễ dàng. Nó tải nhanh và giúp server vận hành hiệu quả hơn.
  • Tomcat chứa một bộ các lựa chọn tùy chỉnh tích hợp, toàn diện,cho phép các users làm việc linh hoạt
  • Tomcat là một ứng dụng mã nguồn mở miễn phí, cho phép tùy chỉnh sâu vào mã nguồn
  • Tomcat tăng cường bảo mật cho user
  • Nhờ vào tính ổn định, ngay cả khi bạn gặp sự cố trong Tomcat thì phần còn lại của server vẫn hoạt động

Cách cài đặt Tomcat trên Ubuntu

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Tomcat 9 trên Ubuntu 18.04 cũng như cách thiết lập cấu hình để sử dụng. Bạn có thể áp dụng tương tự cho Ubuntu 16.04 và các bản phân phối trên nền tảng Ubuntu.

Trước khi làm theo hướng dẫn, bạn phải có một user không root với các đặc quyền sudo được thiết lập trên máy chủ. Hãy nhớ truy cập máy chủ bằng SSH và kiểm tra hướng dẫn PuTTY của chúng tôi nếu bạn gặp vấn đề.

Bước 1: Cài đặt Java

Trước khi cài đặt Tomcat trên Ubuntu, chúng ta cần cài đặt Java để thực thi code web application của Java. OpenJDK là bản phát triển Java mặc định trong Ubuntu 18.04. Bước cài đặt Java này diễn ra đơn giản và nhanh chóng. Chỉ cần làm theo các lệnh dưới đây:

sudo apt update

Cài đặt gói OpenJDK bằng cách chạy:

sudo apt install default–jdk

Bây giờ thì JDK đã được cài đặt trong hệ thống và bạn có thể tạo tomcat user ở các bước tiếp theo.

Bước 2: Tạo Tomcat User

Để bảo mật, bạn không nên sử dụng Tomcat nếu không có một user duy nhất. Điều này sẽ giúp việc cài đặt Tomcat trên Ubuntu dễ dàng hơn. Tạo một nhóm tomcat mới để chạy dịch vụ:

sudo groupadd tomcat

Bây giờ, bước tiếp theo là tạo một tomcat user mới. Tạo user thành viên trong nhóm Tomcat bằng thư mục nhà opt/tomcat để chạy dịch vụ Tomcat:

sudo useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

Bước 3: Cài đặt Tomcat trên Ubuntu

Cách tốt nhất để cài đặt Tomcat 9 trên Ubuntu là tải bản phát hành nhị phân mới nhất từ trang tải Tomcat 9 và cấu hình thủ công. Nếu phiên bản không phải là 9.0.17 hoặc phiên bản mới nhất, hãy chọn phiên bản ổn định mới nhất. Chỉ cần sao chép liên kết của file core tar.gz trong chỗ

Bây giờ, hãy thay đổi thư mục /tmp trên server của bạn để tải xuống các mục mà bạn sẽ không cần sau khi giải nén nội dung Tomcat:

cd /tmp

Để tải xuống từ liên kết được sao chép (từ website Tomcat), sử dụng lệnh curl sau:

curl -O https://www-us.apache.org/dist/tomcat/tomcat-9/v9.0.17/bin/apache-tomcat-9.0.17.tar.gz

Bước 4: Cập nhật quyền hạn

Bây giờ bạn đã hoàn thành cài đặt Tomcat trên Ubuntu, bạn cần thiết lập Tomcat user để có quyền truy cập đầy đủ vào cài đặt Tomcat. User này cần có quyền truy cập vào thư mục. Làm theo các bước dưới đây:

sudo mkdir /opt/tomcat

cd /opt/tomcat

sudo tar xzvf /tmp/apache-tomcat-9.0.*tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1

Bây giờ, cấp quyền sở hữu nhóm Tomcat trên toàn bộ thư mục cài đặt bằng lệnh chgrp:

sudo chgrp -R tomcat /opt/tomcat

Tiếp theo, bạn cần cấp cho Tomcat user quyền truy cập vào thư mục conf để xem nội dung của nó và thực hiện quyền truy cập vào chính thư mục đó:

sudo chmod -R g+r conf

sudo chmod g+x conf

Đưa Tomcat user trở thành chủ sở hữu của các thư mục web apps, work, temp và logs:

sudo chown -R tomcat webapps/ work/ temp/ logs/

Bước 5: Tạo một file đơn vị systemd

Chúng ta cần tạo một file đơn vị mới để chạy Tomcat dưới dạng dịch vụ. Mở trình soạn thảo văn bản của bạn và tạo một file với tên tomcat.service trong /etc/systemd/system/:

sudo nano /etc/systemd/system/tomcat.service

Tiếp theo, dán cấu hình sau:

[Unit]
Description=Apache Tomcat Web Application Container
After=network.target

[Service]
Type=forking

Environment=JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-amd64/jre
Environment=CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid
Environment=CATALINA_Home=/opt/tomcat
Environment=CATALINA_BASE=/opt/tomcat
Environment=’CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC’
Environment=’JAVA_OPTS.awt.headless=true -Djava.security.egd=file:/dev/v/urandom’

ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

User=tomcat
Group=tomcat
UMask=0007
RestartSec=10
Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Lưu và đóng file sau khi hoàn thành các lệnh đã cho ở trên.

Tiếp theo, Thông báo cho hệ thống mà bạn đã tạo một file mới bằng dòng lệnh:

sudo systemctl daemon-reload

Các lệnh sau sẽ cho phép bạn thực thi dịch vụ Tomcat:

cd /opt/tomcat/bin

sudo ./startup.sh run

Bước 6: Điều chỉnh Tường lửa

Việc cần làm là điều chỉnh tường lửa để các yêu cầu chuyển tới được dịch vụ Tomcat. Tomcat sử dụng cổng 8080 để chấp nhận các yêu cầu thông thường. Cho phép lưu lượng truy cập đến cổng này bằng cách sử dụng UFW:

sudo ufw allow 8080

Thực hiện theo lệnh bên dưới để truy cập trang giật gân bằng cách truy cập tên miền hoặc địa chỉ IP dưới dạng :8080 trong trình duyệt web – http://IP:8080

Bước 7: Cấu hình giao diện quản lý web Tomcat

Thực hiện theo lệnh bên dưới để thêm thông tin đăng nhập cho Tomcat user của bạn và chỉnh sửa file tomcat-users.xml:

sudo nano /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

Bây giờ, xác định user có thể truy cập các file và thêm tên user, mật khẩu:

tomcat-users.xml — Admin User
<tomcat-users . . .>
<tomcat-users . . .>
<user username="admin" password="password" roles="manager-gui,admin-gui"/>
</tomcat-users>

Đối với ứng dụng Trình quản lý, nhập:

sudo nano /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml

Đối với ứng dụng Trình quản lý Host, nhập:

sudo nano /opt/tomcat/webapps/host-manager/META-INF/context.xml

Để khởi động lại dịch vụ Tomcat và xem các hiệu ứng:

sudo systemctl restart tomcat

Bước 8: Truy cập Giao diện trực tuyến

Bây giờ bạn đã có một user và có thể truy cập vào giao diện quản lý web trong trình duyệt. Nhắc lại, bạn đã có thể truy cập vào giao diện bằng cách cung cấp tên miền hoặc địa chỉ IP của server của bạn theo cổng 8080 trong trình duyệt – http://server_domain_or_IP:8080

Hãy xem Trình Quản lý bằng cách truy cập thông qua liên kết – http://server_domain_or_IP:8080/manager/html.

Hãy đảm bảo rằng bạn đã nhập thông tin đăng nhập tài khoản vào file tomcat-users.xml.

Chúng tôi sử dụng Web Application Manager để quản lý các ứng dụng Java của mình. Bạn có thể Bắt đầu, Dừng, Tải lại, Triển khai và Không triển khai tất cả các ứng dụng tại đây. Và cuối cùng là nó cung cấp dữ liệu về server của bạn ở cuối trang.

Bây giờ, hãy xem Host Manager, bằng cách truy cập http://server_domain_or_IP:8080/host-manager/html/

Từ Trình Quản lý Host Ảo (Virtual Host Manager ), bạn cũng có thể thêm các hosts ảo mới theo mẫu định hướng ứng dụng của bạn.

Lời kết

Ubuntu hỗ trợ Tomcat 6 và phiên bản mới nhất Tomcat 9 gồm các tính năng mới cho phép users làm việc tự do trên ứng dụng.

Với hướng dẫn này, ứng dụng Tomcat đã chạy được nhưng  không được mã hóa, vì vậy các đối tượng khác trên một trình duyệt web có thể xem hoặc thay đổi thông tin,dữ liệu, mật khẩu và các dữ liệu nhạy cảm khác. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là mã hóa các kết nối của bạn bằng SSL.

Bạn có thắc mắc hay mẹo nào về việc cài đặt Tomcat nói riêng và Tomcat nói chung? Hãy để lại bình luận bên dưới với chúng tôi nhé.