Từ khóa đuôi dài là gì? Hướng dẫn cách tìm từ khóa đuôi dài chi tiết nhất!

TuCC9BCC80 khoCC81a duoCC82i daCC80i laCC80 giCC80 HuCC9BoCC9BCC81ng daCC82CC83n caCC81ch tiCC80m tuCC9BCC80 khoCC81a duoCC82i daCC80i chi tieCC82CC81t nhaCC82CC81t - Từ khóa đuôi dài là gì? Hướng dẫn cách tìm từ khóa đuôi dài chi tiết nhất!

1. Từ khoá đuôi dài là gì? Từ khóa đuôi dài là những cụm từ tìm kiếm thường có 3 chữ trở lên. Vì dài hơn những từ khóa thông thường nên từ khóa đuôi dài thường có lượng tìm kiếm và mức độ cạnh tranh tương đối thấp. Tuy nhiên, với xu hướng ngày